Aighneacht Ar Líne Cánach Talún Criosaithe Cónaithe

Closes 1 Jan 2023

Aighneacht Ar Líne

Sula gcomhlánaíonn tú an fhoirm aighneachta seo léigh le do thoil an Réamhrá ar Cháin Thalamh Criosaithe Chónaithe (RZLT) atá ar fáil le léamh i gcóip chrua ag Oifigí Cathartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Cé Adhmaid agus Oifigí Ceantair nó ar líne @ www.dublincity.ie/RZLTMap

Ba chóir go mbeadh aighneachtaí:

sainaithin go soiléir an talamh ar a bhfuil tú ag déanamh an aighneachta,

tabhair breac-chuntas ar an athrú atá á lorg agat ar an Léarscáil RZLT (Dréacht) agus,

fírinniú a sholáthar don athrú atá á lorg, ag lua na critéir atá leagtha amach in Alt 653B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 (féach thíos) ar a bhfuil tú ag brath i d’aighneacht chun tailte a áireamh nó a eisiamh.

Tabhair faoi deara le do thoil go dteastaíonn aighneacht ar leith do gach suíomh.

Ba cheart duit a chinntiú nach bhfuil aon fhaisnéis cráiteach, clúmhillteach nó rúnda, lena n-áirítear faisnéis rúnda a bhaineann le tríú páirtí (nár thoiligh an tríú páirtí, go sainráite nó go hintuigthe sna himthosca, lena nochtadh) san áireamh i d’aighneacht. Coimeádann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an ceart aici féin aon aighneacht nó cuid di nach gcomhlíonann an riachtanas seo a leasú.

Tabhair faoi deara le do thoil, cé go bhfuil réadmhaoin chónaithe san áireamh ar an léarscáil, nach bhfuil siad faoi réir na Cánach Crios Talún Cónaithe (RZLT) má tá siad faoi réir Cáin Mhaoine Áitiúil.

Ní gá aighneacht a dhéanamh chun an cineál seo maoine cónaithe a bhaint den léarscáil.

1. Privacy Statement

Léigh an Ráiteas Príobháideachta

Cé muid agus cén fáth a dteastaíonn do chuid faisnéise uainn?

Féachann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le forbairt eacnamaíoch, shóisialta agus chultúrtha chathair Bhaile Átha Cliath a chur chun cinn agus tríd an méid sin a dhéanamh rannchuidiú go suntasach le feabhas a chur ar chaighdeán maireachtála mhuintir chathair Bhaile Átha Cliath.

Tá soláthar seirbhísí ardchaighdeáin, atá oiriúnaithe chun freastal ar riachtanais ár gcustaiméirí go léir, fós ar cheann de phríomhchuspóirí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus tá sé san áireamh inár bPlean Corparáideach. Áiríonn an tseirbhís ardchaighdeáin seo ní hamháin leibhéal agus cáilíocht na seirbhíse a thugtar dár gcustaiméirí, ach freisin cáilíocht ár bpróiseas cinnteoireachta, éifeachtúlacht agus éifeachtacht ár n-oibríochtaí corparáideacha, caighdeán ár n-áiseanna agus ár gcumas oiriúnú go leanúnach. timpeallacht ag athrú.

D'fhonn an raon seirbhísí is éifeachtaí agus is spriocdhírithe a sholáthar chun freastal ar riachtanais shaoránaigh, phobail agus ghnóthaí chathair Bhaile Átha Cliath tá sé de cheangal orainn cineálacha áirithe faisnéise faoi dhaoine agus eagraíochtaí a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid. Ag brath ar an tseirbhís atá á lorg nó á cur ar fáil d’fhéadfadh go mbeadh ‘sonraí pearsanta’ mar atá sainmhínithe sna hAchtanna um Chosaint Sonraí agus i Rialachán Ginearálta an AE um Chosaint Sonraí 20 16 (GDPR) san áireamh san fhaisnéis atá á lorg. D’fhéadfadh go mbaineann na sonraí pearsanta le húsáideoirí seirbhíse san am a chuaigh thart agus a bheidh ann amach anseo; iarfhostaithe, fostaithe reatha agus ionchasacha; soláthraithe agus baill den phobal a fhéadfaidh dul i mbun cumarsáide le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Ina theannta sin, d’fhéadfadh go mbeadh ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ó am go ham, cineálacha áirithe sonraí pearsanta a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid chun ceanglais rialála nó reachtaíochta a chomhlíonadh nó mar a éilítear go réasúnach ar bhealach eile chun ár bhfeidhmeanna a chomhlíonadh..

Cén fáth a bhfuil ráiteas príobháideachta againn?

Chruthaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an ráiteas príobháideachta seo chun ár dtiomantas daingean do phríobháideachas a léiriú agus lena chinntiú daoibh go ndéanfaimid ár ndícheall, agus tú ag déileáil le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, ag déanamh ár ndícheall slándáil na sonraí a sholáthraíonn tú dúinn a chinntiú.

Cruthaíonn, bailíonn agus próiseálann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath méid suntasach sonraí pearsanta i bhformáidí éagsúla éagsúla ar bhonn laethúil. Féadfaidh tú na sonraí seo a chur isteach trí fhoirmeacha iarratais nó ar ár suíomh Gréasáin nó trí chomhfhreagras leat. D’fhéadfaimis faisnéis fút a fháil ó fhoinsí eile ar nós ranna rialtais nó comhlachtaí reachtúla eile agus freisin ó thríú páirtithe eile (lena n-áirítear daoine den phobal) agus ó fhoinsí poiblí nuair is gá. Tá Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tiomanta do shonraí pearsanta a úsáid: -

Faighte go dleathach, go cothrom agus ar bhealach trédhearcach

Faighte chun críocha sonraithe, follasacha agus dlisteanacha amháin

Leordhóthanach, ábhartha agus teoranta don mhéid atá riachtanach don chríoch dár fuarthas é

Taifeadta, stóráilte go cruinn agus go slán agus coinnithe cothrom le dáta nuair is gá

Ní choimeádtar é ach chomh fada agus is gá chun na gcríoch dá bhfuarthas é.

Próiseáilte ar bhealach amháin a áirithíonn slándáil iomchuí na sonraí pearsanta lena n-áirítear cosaint ar phróiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach.

Ó am go chéile b’fhéidir go n-iarrfar orainn teagmháil a dhéanamh leat. Nuair a chuireann tú sonraí pearsanta ar fáil do roinn amháin laistigh de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, féadfar é a roinnt le ranna eile laistigh den Chomhairle chomh fada agus a bhíonn comhroinnt inmheánach den sórt sin ábhartha, comhréireach agus riachtanach le réasún chun ár bhfeidhmeanna reachtúla a chomhlíonadh. Áirítear le samplaí de na cásanna inar féidir le ranna laistigh de Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faisnéis a roinnt lena chéile:

Imscrúdú agus ionchúiseamh sáruithe agus cionta rialála a éascú e.g. d’fhéadfadh go mbeadh faisnéis ag an rannóg comhshaoil a chuideodh leis an rannóg pleanála in ionchúisimh agus iarratais ar fhaoiseamh urghaire; agus

Chun a chumasú airgead a bheidh dlite don Chomhairle a fhritháireamh, in aghaidh suimeanna atá dlite ag an gComhairle don duine sin, de bhun alt 7 den Acht Rialtais Áitiúil (Forálacha Airgeadais) (Uimh.2) 1983.

Féadfaidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do chuid faisnéise a roinnt le heagraíochtaí eile freisin nuair is gá agus nuair a cheadaítear nó a cheanglaítear leis an dlí is infheidhme, lena n-áirítear údaráis agus comhlachtaí poiblí eile. Féadfar sonraí pearsanta a roinnt freisin le próiseálaithe sonraí tríú páirtí atá freagrach as tacú le hoibríochtaí na Comhairle.

Is é an príomhbhunús dlí chun do shonraí pearsanta a phróiseáil ná go bhfuil a leithéid de phróiseáil (i) riachtanach chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh agus/nó (ii) riachtanach chun ár dtascanna a chur i gcrích ar mhaithe le leas an phobail agus/nó feidhmiú an údaráis oifigiúil atá dílsithe dúinne.

Ní choinneoimid do shonraí pearsanta ach amháin chomh fada agus a theastaíonn uainn chun ár bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, agus ina dhiaidh sin scriosfar iad trí mhodhanna cuí agus slána. Sa chás nach dócha go gceanglaítear orainn do shonraí a aistriú lasmuigh den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (“LEE”) ní dhéanfaimid amhlaidh ach amháin nuair is féidir linn an t-aistriú a dhaingniú le cosaintí cuí agus nuair a bhíonn ceart dlíthiúil againn é sin a dhéanamh..

Cad iad na sonraí pearsanta a theastaíonn uainn?

Is féidir na cineálacha sonraí pearsanta a d’fhéadfaí a iarraidh ort a sholáthar a chatagóiriú mar seo a leanas,

 Sonraí teagmhála chun cumarsáid éifeachtach a cheadú Sonraí faoi do chúinsí pearsanta a gceanglaítear ort de réir an dlí a sholáthar mar chuid de d’iarratas ar sheirbhís a thairgeann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Do shonraí airgeadais féin a cheanglaítear ort de réir an dlí a sholáthar mar chuid de d’iarratas ar sheirbhís a thairgeann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Sonraí Teagmhála

Iarrfar sonraí teagmhála ort chun cumarsáid a dhéanamh leat. Ní gá duit na sonraí teagmhála go léir a sholáthar ach má chuirtear tuilleadh ar fáil, mar ríomhphost, guthán, seoladh, is fusa cumarsáid a dhéanamh.

Sonraí Cúinsí Pearsanta

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar sheirbhís ar leith ón údarás áitiúil iarrfar ort méid éagsúil sonraí pearsanta a bhaineann go sonrach leat féin agus le do theaghlach, chun tacú le d’iarratas. Tá an fhaisnéis a theastaíonn uainn leagtha amach ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath i sraith foirmeacha iarratais ar leith a bhaineann le gach seirbhís. Leagfar amach sonraí sonracha próiseála do gach seirbhís sna foirmeacha iarratais faoi seach.

Na sonraí pearsanta nach mór a sholáthar mar chuid de d’iarratas agus cibé an bhfuil aon “chatagóirí speisialta sonraí” ar nós sonraí a bhaineann le do shláinte;

na críocha a ndéanfar do shonraí pearsanta a phróiseáil;

an bunús dlí a chuireann ar chumas Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do shonraí pearsanta a phróiseáil; Sonraí eagraíochtaí eile a bhféadfadh go mbeadh orainn do chuid sonraí a roinnt leo;

sonraí faoin gcaoi a gcoimeádfar do shonraí pearsanta sábháilte ó phróiseáil neamhúdaraithe nó neamhdhleathach; agus

Sonraí faoin tréimhse ar lena linn a choinneoidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath do shonraí pearsanta (nó na critéir a úsáidimid chun a chinneadh cé chomh fada is gá sonraí pearsanta a choinneáil).

Sonraí Airgeadais

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar sheirbhís ar leith ón údarás áitiúil is féidir go n-iarrfar ort méid éagsúil sonraí pearsanta airgeadais a bhaineann go sonrach leat féin agus le do theaghlach, chun tacú le d’iarratas. Leagfaidh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath amach an t-eolas atá uainn i sraith foirmeacha iarratais ar leith a bhaineann le gach seirbhís.

Coinneáil Taifead

Coinníonn Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faisnéis phearsanta chomh fada agus is gá. Cuirfidh an roinn a bhfuil do shonraí pearsanta aici níos mó sonraí ar fáil duit faoi cé chomh fada agus a choinnítear do shonraí pearsanta.

Do Chearta

Tá na cearta seo a leanas agat, i gcúinsí áirithe agus faoi réir díolúintí infheidhme, maidir le do shonraí pearsanta:

an ceart chun rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil againn fút, mar aon le faisnéis eile faoinár bpróiseáil ar na sonraí pearsanta sin;

an ceart a cheangal orainn aon mhíchruinneas i do shonraí pearsanta a cheartú;

an ceart a cheangal orainn do shonraí pearsanta a scriosadh;

an ceart a iarraidh nach ndéanaimid do shonraí pearsanta a phróiseáil a thuilleadh chun críocha ar leith;

an ceart agóid a dhéanamh i gcoinne ár n-úsáide de do shonraí pearsanta nó an tslí ina ndéanaimid próiseáil orthu; agus

an ceart chun do shonraí pearsanta, a sholáthair tú dúinn, a fháil i bhformáid struchtúrtha, a úsáidtear go coitianta agus atá inléite ag meaisín nó a cheangal orainn na sonraí sin a tharchur chuig rialtóir eile.

Tabhair faoi deara le do thoil, chun cabhrú le do phríobháideachas a chosaint, go ndéanaimid céimeanna chun d’aitheantas a fhíorú sula ndeonaítear rochtain ar shonraí pearsanta.

Más mian leat aon cheann de na cearta seo a fheidhmiú, cuir isteach iarratas le do thoil chuig ár nOifigeach Cosanta Sonraí ag cur síos ar shonraí sonracha

Próiseálfar gach iarratas bailí gan mhoill mhíchuí agus in aon chás laistigh de mhí amháin ón iarratas a fháil. Féadfar an tréimhse sin a fhadú suas le dhá mhí eile más gá.

Ceart Gearáin chuig Oifig an Choimisiúin um Chosaint Sonraí

Mura bhfuil tú sásta le toradh an fhreagra a fuair tú ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath maidir le d’iarratas, tá tú i dteideal gearán a dhéanamh leis an gCoimisiún um Chosaint Sonraí a fhéadfaidh an cheist a fhiosrú ar do shon.
Is é suíomh Gréasáin an Choimisiúin um Chosaint Sonraí ná www.dataprotection.ie <http://www.dataprotection.ie/> nó is féidir leat teagmháil a dhéanamh lena nOifig ag: Uimhir Íosghlao: 1890 252 231
R-phost: info@dataprotection.ie

Seoladh Poist: An Coimisiún um Chosaint Sonraí, Teach na Canálach, Bóthar an Stáisiúin, Cúil an tSúdaire, Co. Laoise. R32 AP23.

Láithreáin ghréasáin eile

Tá naisc chuig láithreáin ghréasáin eile ar ár suíomh Gréasáin. Ní bhaineann an ráiteas príobháideachta seo ach leis an suíomh Gréasáin seo agus leis na seirbhísí a fheidhmíonn an Chomhairle. Nuair a nascann tú le láithreáin ghréasáin eile ba chóir duit a bpolasaithe príobháideachais féin a léamh.
Athruithe ar ár ráiteas príobháideachais

Déanaimid athbhreithniú rialta ar ár ráiteas príobháideachais agus cuirfimid aon nuashonruithe ar an leathanach gréasáin seo. Nuashonraíodh an polasaí príobháideachta seo an 25 Bealtaine 2018.

An Dlí agus an Dlínse Rialaithe

Tá an ráiteas príobháideachta seo agus gach saincheist a bhaineann leis an suíomh Gréasáin seo á rialú go heisiach ag dlí na hÉireann agus faoi réir dhlínse eisiach chúirteanna na hÉireann..

How to contact us

Má tá aon cheist agat a bhaineann le Ráiteas Príobháideachta Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath nó le beartais um Chosaint Sonraí, déan teagmháil lenár nOifigeach Cosanta Sonraí ainmnithe le do thoil. Is féidir teagmháil a dhéanamh le hOifigeach Cosanta Sonraí Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath trí ríomhphost dataprotection@dublincity.ie nó ar an teileafón 01 222 3775.

Ár n-úsáid fianáin

 

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Google Analytics chun cabhrú le hanailís a dhéanamh ar conas a úsáideann úsáideoirí an láithreán. Úsáideann an uirlis anailíse seo ‘fianáin’, ar comhaid téacs iad a chuirtear ar do ríomhaire, chun eolas logála caighdeánach idirlín agus faisnéis faoi iompar cuairteoirí a bhailiú i bhfoirm anaithnid. Tarchuirtear an fhaisnéis a ghineann an fianán faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh Gréasáin (lena n-áirítear do sheoladh IP) chuig Google. Úsáidtear an fhaisnéis seo ansin chun úsáid an láithreáin ghréasáin a mheas agus chun tuarascálacha staitistiúla a thiomsú don Choimisinéir Faisnéise (http://www.oic.gov.ie/ga/ < http://www.oic.gov. ie/ga/>)

Ní dhéanfaidh an Coimisinéir Faisnéise (agus ní cheadóidh sé) d’aon tríú páirtí úsáid a bhaint as an uirlis anailísíochta staidrimh chun aon fhaisnéis inaitheanta phearsanta ar chuairteoirí ar ár suíomh a rianú nó a bhailiú. Ní cheanglóidh muid aon sonraí a bhailítear ón láithreán seo le haon fhaisnéis a shainaithníonn go pearsanta ó fhoinse ar bith mar chuid dár n-úsáid as uirlis anailísíochta staidrimh Google. Ní dhéanfaidh Google do sheoladh IP a nascadh le haon sonraí eile atá i seilbh Google. Ní dhéanfaidh an Coimisinéir Faisnéise ná Google seoladh IP a nascadh le haitheantas úsáideora ríomhaire, ná ní dhéanfaidh sé iarracht é a nascadh.

Úsáideann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath fianáin chun go bhféadfaidh roghanna inrochtaineachta ar an láithreán feidhmiú i gceart .i. - méid an téacs a mhéadú/laghdú nó an chodarsnacht a athrú. Úsáidtear fianáin freisin chun ligean d’úsáideoirí fón póca an leagan soghluaiste den suíomh a bhrabhsáil.

Tuilleadh eolais faoi fhianáin.

Is comhlacht tionscail é an Biúró Fógraíochta Idirghníomhach (IAB) a fhorbraíonn caighdeáin agus treoirlínte chun tacú le próisis ghnó ar líne. Tá sraith leathanach gréasáin curtha le chéile aige a mhíníonn conas a oibríonn fianáin agus conas is féidir iad a bhainistiú. http://www.iab.net/ <http://www.iab.net/>

Fianáin a Dhíchumasú/a Chumasú

Tá an cumas agat glacadh le fianáin nó diúltú dóibh trí na socruithe ar do bhrabhsálaí a mhodhnú. Insíonn suíomh an IAB duit conas fianáin a bhaint as do bhrabhsálaí. Cuimsíonn an chomhairle seo na céimeanna seo a leanas faoi láthair (seiceáil le do thoil suíomh an IAB le haghaidh na treorach is déanaí http://www.iab.net/ <http://www.iab.net/> ):

Má tá Microsoft Windows Explorer á úsáid agat:

Oscail ‘Windows Explorer’

Cliceáil ar an gcnaipe ‘Search’ ar an mbarra uirlisí

Clóscríobh ‘fianán’ sa bhosca cuardaigh le haghaidh ‘Fillteáin agus Comhaid’

Roghnaigh ‘Mo ríomhaire’ sa bhosca ‘Féach Isteach’

Cliceáil ‘Cuardaigh Anois’

Cliceáil faoi dhó ar na fillteáin atá le fáil

‘Roghnaigh’ aon chomhad fianán úsáid an cnaipe ‘Scrios’ ar do mhéarchlár

(Required)
2. Ainm
3. Seoladh
4. Ar cheart gach comhfhreagras a sheoladh chuig seoladh an ghníomhaire (má bhaineann)?

Cuir tic sa bhosca cuí le do thoil. (Tabhair do d’aire, más ‘Ní hea’ an freagra, go seolfar gach comhfhreagras chuig seoladh an té atá ag déanamh na haighneachta).

5. Ríomhphost Teagmhála
6. Uimhir theagmhála