Aighneacht Ar Líne Cánach Talún Criosaithe Cónaithe

Closed 1 Jan 2023

Opened 1 Nov 2022

Results updated 15 Nov 2022

Files:

Overview

D’ullmhaigh Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Dréachtmhapa don Cháin Thalaimh Chriosaithe Chónaithe (RZLT) a bhaineann le limistéar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.

Tabhair faoi deara le do thoil, cé go bhfuil siad san áireamh ar an léarscáil, nach bhfuil maoin chónaithe faoi réir RZLT má tá siad faoi réir Cáin Mhaoine Áitiúil.

Tugadh an Cháin ar Thalamh Criosaithe Chónaithe isteach san Acht Airgeadais 2021. Is é cuspóir na cánach talamh atá seirbhísithe agus criosaithe d’úsáid chónaithe nó d’úsáid mheasctha, lena n-áirítear úsáid chónaithe, a ghníomhachtú d’fhonn an soláthar tithíochta a mhéadú agus chun athghiniúint na bhfolúntas a chinntiú. agus tailte díomhaoin i suíomhanna uirbeacha.

Ceanglaítear ar Údaráis Áitiúla na tailte a mhapáil i scóip na cánach. Is iad na Coimisinéirí Ioncaim a dhéanfaidh an RZLT a riar.

Ullmhaíodh dréacht-léarscáil RZLT Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath seo chun críocha talamh a shásaíonn na critéir ábhartha a shainaithint agus a bheidh faoi réir na cánach talún criosaithe cónaithe.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar RZLT léigh le do thoil ‘Réamhrá ar Cháin Thalaimh Chriosaithe Chónaithe’ agus ‘Cáin Thalún Chriosaithe Chónaithe – Freagraí ar Do Cheisteanna’ (naisc thíos).

 • Is é an Dréachtléarscáil seo an chéad chéim i bpróiseas déanta léarscáileanna RZLT. Tá céimeanna na léarscáile leagtha amach sa tábla thíos:

Cáin Talún Criosaithe Cónaithe – Céimeanna Léarscáile.

 

 

Céim Léarscáil RZLT

Dáta Foilsithe.

Tá muid anseo

Dréacht-léarscáil

 

1 Samhain 2022

Léarscáil Bhreise

 

1ú Bealtaine 2023

 

Léarscáil Deiridh

 

1 Nollaig 2023

 

Léarscáil Athbhreithnithe

Go bliantúil

 

Aighneachtaí

Is féidir leis an bpobal aighneachtaí a dhéanamh ar dhréachtléarscáil RZLT Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath faoin 1 Eanáir 2023 (go dtí meán oíche an 1 Eanáir 2023, ach gan a bheith san áireamh). Ní gá aighneacht a dhéanamh chun maoin chónaithe a bhaint den léarscáil.

Is féidir le haighneachtaí dúshlán a thabhairt maidir le tailte áirithe a chur san áireamh ar an dréachtléarscáil ar an mbonn nach gcomhlíonann na tailte sin na critéir le cur san áireamh sa léarscáil Nasc Anseo an dáta a meastar go gcomhlíonann an talamh na critéir seo; nó is féidir athrú criosaithe a iarraidh.

Le linn chéim na dréacht-léarscáileanna, is féidir le haighneachtaí freisin talamh breise a aithint a bhfuil an chuma air go gcomhlíonann sé na critéir agus a thagann faoi raon feidhme na scéime agus a d’fhéadfaí a chur ar an léarscáil bhreise.

Ba cheart go n-áireodh aighneachtaí ainm agus seoladh, cúiseanna le tailte a áireamh nó a eisiamh, mar aon le léarscáil scála 1:1,000 nuair a dhéanann úinéir talún an aighneacht, ag aithint go soiléir an limistéar talún atá faoi réir na haighneachta.

Le haghaidh tuilleadh treorach maidir le haighneacht a dhéanamh léigh le do thoil ‘Réamhrá ar Cháin Thalaimh Chriosaithe Chónaithe’ agus ‘Cáin Thalún Chriosaithe Chónaithe – Freagraí ar Do Cheisteanna’ (naisc thíos).

Is féidir aighneacht a dhéanamh chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath mar seo a leanas:

 • Is féidir aighneacht scríofa a dhéanamh go leictreonach (féach an nasc thíos don fhoirm aighneachta)
 • I scríbhinn chuig “Léarscáil RZLT”, An Roinn Pleanála agus Forbartha Maoine, Bloc 4, Urlár 3, Oifigí Cathartha, Cé an Adhmaid, Baile Átha Cliath 8, D08 RF3F (féach an nasc thíos chuig foirm aighneachta in-íoslódáilte; ullmhaíodh an fhoirm seo chun cabhrú leat in aighneacht a dhéanamh)

Aon aighneachtaí scríofa den sórt sin a gheofar faoin 1 Eanáir 2023 seachas gnéithe den sórt sin d’aighneacht a fhéadfaidh a bheith ina sonraí pearsanta, foilseofar iad ar shuíomh Gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath tráth nach déanaí ná an 11 Eanáir 2023.

Aighneacht Ar Líne

Sula gcomhlánaíonn tú an fhoirm aighneachta seo léigh le do thoil an Réamhrá ar Cháin Thalamh Criosaithe Chónaithe (RZLT) atá ar fáil le léamh i gcóip chrua ag Oifigí Cathartha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Cé Adhmaid agus Oifigí Ceantair nó ar líne @ www.dublincity.ie/RZLTMap <https://www.dublincity.ie/RZLTMap>

Ba chóir go mbeadh aighneachtaí

sainaithin go soiléir an talamh ar a bhfuil tú ag déanamh an aighneachta, tabhair breac-chuntas ar an athrú atá á lorg agat ar an Léarscáil RZLT (Dréacht) agus,

fírinniú a sholáthar don athrú atá á lorg, ag lua na critéir atá leagtha amach in Alt 653B den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 (féach thíos) ar a bhfuil tú ag brath i d’aighneacht chun tailte a áireamh nó a eisiamh.

Tabhair faoi deara le do thoil go dteastaíonn aighneacht ar leith do gach suíomh.

Ba cheart duit a chinntiú nach bhfuil aon fhaisnéis cráiteach, clúmhillteach nó rúnda, lena n-áirítear faisnéis rúnda a bhaineann le tríú páirtí (nár thoiligh an tríú páirtí, go sainráite nó go hintuigthe sna himthosca, lena nochtadh) san áireamh i d’aighneacht. Coimeádann Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath an ceart aici féin aon aighneacht nó cuid di nach gcomhlíonann an riachtanas seo a leasú.

Tabhair faoi deara le do thoil, cé go bhfuil réadmhaoin chónaithe san áireamh ar an léarscáil, nach bhfuil siad faoi réir na Cánach Crios Talún Cónaithe (RZLT) má tá siad faoi réir Cáin Mhaoine Áitiúil.

Ní gá aighneacht a dhéanamh chun an cineál seo maoine cónaithe a bhaint den léarscáil.

Areas

 • All Areas

Audiences

 • Stakeholders
 • Residents Groups
 • All citizens
 • Older people
 • Children and Young People (u18)
 • Gach Saoránach

Interests

 • All Interests
 • All Services
 • Gach Seirbhís
 • Uile